My status

Choose Language English Japanese Spanish

Peaks for Climbing in Nepal


S.N. Name of the Peaks Height Himal Region Caravan Route
01 Abi * 6097 Mahalangur Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Lobuche-BC

02

Amadablam 6812 Khumbu Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Lobuche-BC

03

Amolsang 6392 Damodar Mustang/Manang Ktm-Dumre-Beshisahar-Koto-Meta-Nar-Phu-BC
04 Ambhu Gyabien 5647 Mahalangur Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Tangboche-Dingboche-BC
05 Amphu I 6840 Mahalangur Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Dingboche-BC
06 Anidesh Chuli 6960 Kanchenjungha Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-BC
07 Annapurna 1 8091 Annapurna Gandaki Ktm-Pokhara-Beni-Lete-BC
08 Annapurna 2 7937 Annapurna Gandaki Ktm-Pokhara-Dharapani-Chame-BC
09 Annapurna 3 7555 Annapurna Gandaki Ktm-Pokhara-Chemrong-Machhapuchre –BC
10 Annapurna 4 7525 Annapurna Gandaki Ktm-Pokhara-Manang-Homde-Chame-BC
11 Annapuran South 7219 Annapurna Gandaki Ktm-Birethati-Ghandruk-Kharka-BC
12 Api 7132 Gurans Mahakali Ktm-Baitadi-Chameli Khola-Ghusa-BC

13

Api West

7100 Byas-Rikhi

Darchula

Ktm-Baitadi-Darchula-Byas-BC

14 Arniko Chuli 6039 Damodar Mustang Ktm-Pokhara-jomsom-Lomanthang –Chharang-Ghami-BC
15 Baden Powell #
Scout Peak 
( Urkema Peak )
5890 Langtang Bagmati Ktm-Saybrubeshi-LangtangValley-Kyajingompa-BC
16 Bamongo 6400 Gaurishankar Dolakha Ktm-Charikot-Simi Gaon-Lama Bagar-BC
17 Barun Tse 7129 Barun Koshi Ktm-Lukla-Mera La-Panchpokahri-BC
18 Baudha 6672 Mansiri Gandaki Ktm-Gorkha-BC
19 Bhairab Takura #
( Madiya Peak ) 
6799 Jugal Bagmati Ktm-Dhunche-Langtang-BC
20 Bhemdang Ri 6150 Langtang Bagmati Ktm-Dhunche-Langtang-Kyanjin-BC
21 Bhrikuti # 6364 Damodar Dhaulagiri Ktm-Beshisahar-Dharapani-Meta- Phu BC
22 Bobaye + 6808 Gurans/Yoka Mahakali Ktm-Baitadi-Chameli Khola-Ghusa-BC
23 Bokta Peak * 6143 Kanchenjungha Taplejung Ktm-Taplejung-Ramje-BC-or Ghunsa- BC
24 Chabul ( Tsajirip ) 6960 Kanchenjungha Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-BC

25

Chago 6893 Mahalangur Solukhumbu Ktm-Lukla-Thangna-West Col-Sherpini Col-Makalu-BC
26 Chako 6704 Peri Himal Manang Ktm-Beshisahar-Chame-Chechna-Meta-BC
27 Chamar 7187 Serang Gandaki Ktm-Buri Gandaki-SringKhola-BC
28 Chamlang 7319 Mahalangur Sagarmatha Barun Ktm-Cahtra La-Tagnak-Merala-Honku Valley-BC
29 Chandi Himal 6096 Chandi Himal Humla Ktm-Nepalgunj-Humla-BC
30 Chang Himal 
( Ramtang )
6750 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-BC
31 Changla # 6563 Changla Karnali Ktm-Simikot-Dharapani-Kanche-Bhimthaukoti-BC
32 Changwatnang 6125 Chandi Himal Humla Ktm-Nepalgunj-Humla-BC
33 Chaw Peak 6404 Kancehnjunga Janak Ktm-Taplejung-Pamta-Yamjin-BC
34 Chekigo * 6257 Gaurishankar Dolakha Ktm-Cahrikot-SimiGaon-Beding-BC-or Via Lama Bagar
35 Cheo Himal 6820 Peri Gandaki Beshisahar-Jagat-Dharapani—Kanche-Bhimthaukoti-BC
36 Chhiv Himal 6581 Damodar Mustang Ktm-Jomsom-Kagbeni-Gahmi-Charang-Burnathat-BC
37 Chhochenphu Himal 6260 Kanchenjungha Janak Ktm-Taplejung-Sekhthung-BC
38 Chhubohe Peak 5603 Annapurna Manang Ktm-Beshisahar—Koto-BC
39 Chukung Ri * 5550 Khumbu Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-BC
40 Cho Polu 6711 Mahalangur Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Chukung-BC
41 Chobuje 6685 Rolwaling Janakpur Ktm-Charikot-Simigaon-Beding-Chorolpa-BC
42 Chota Ri 6934 Khumbu Himal Solukhumbu Ktm-Lukla-Thang Na-Amphu Laptse-BC
43 Cholatse * 6440 Khumbu Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Pheriche-BC
44 Cho-O-You 8201 Khumbu Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Gokyo-BC
45 Chulu East * 6584 Damodar Gandaki Ktm-Beshisahar-Hongde-Manang-Yak Kharka-BC
46 Chulu West 6419 Damodar Gandaki Ktm-Beshisahar-Ngadi-Jagat-Dharapani-Bc
47 Churen 7371 Dhaulagiri Dhaulagiri Ktm-Kusma-Beni-Dovan-Muri-BC
48 Danfe Sail 6103 Kanjirowa Dolpa/Karnali Ktm-Nepalgunj-Dunai-Hanku-BC
49 Danga 6355 Kanchenjungha Taplejung Ktm-Taplejung-Thapethok-Ghunsa-Kambachen-BC
50 Dazaney ( Dzanaye Peak) 6710 Kanchenjungha Taplejung Ktm-Taplejung-Lonak-Lonak Glacier-BC

51

Dhagpahe ( Yansa Tsenji) 6567 Langatang Bagmati Ktm-Dhunche-Langtang-Kantengen-BC
52 Dhampus 6012 Mukut Dahulagiri Ktm-Pokhara-Jomsom-Marpha-Yak Kharka-BC
53 Dhaulagiri 6632 Saipal Bhajang Ktm-Nepalgunj-Bajhang-Bajura-BC
54 Dhaulagiri I 8167 Dhaulagiri Dhaulagiri Ktm-Pokhara-Beni-Marpha-BC
55 Dhaulagiri II 7751 Dhaulagiri Dhaulagiri Ktm-Beni-Dharbang-BC
56 Dhaulagiri III 7715 Dhaulagiri Dhaulagiri Ktm-Beni-Darbang-Naura-Bhir-BC
57 Dhaulagiri IV 7661 Dhaulagiri Dhaulagiri Ktm-Beni-Darbang-Naura-Bhir-BC
58 Dhaulagiri V 7618 Dhaulagiri Dhaulagiri Ktm-Beni-Darbang-Naura-Bhir-BC
59 Dhaulagiri VI 7268 Dhaulagiri Dhaulagiri Ktm-Beni-Darbang-Naura-Bhir-BC
60 Dingiung Ri 6249 Gaurishankar Dolakha Ktm-Charikot –Simi Gaon-Beding-BC or Via Lama Bagar
61 Dogari Himal 6536 Dhaulagiri Dhaulagiri Ktm-Beni-Darbang-Muna-Gurja Gaon-BC
62 Domekhan 7264 Kanchenjungha Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Pangpeme-BC
63 Dorje Lhakpa # 6966 Jugal Bagmati Ktm-Saybrubeshi-Langtang-Village-Kahrka-BC
64 Dragmorpa Ri
( Panaya Tippa)
6185 Langtang Bagmati Ktm-Dhunche-Langtang-Kyanjing-BC
65 Drahmo 6855 Kanchenjunga Mechi Ktm-Taplejung-Ghunsa-Pangpeme-BC
66 Dranganag Ri 6801 Rolwaling Janakpur Ktm-Dolakha-Jagat-Simi Gaon-BC
67 Ek Rate Dada 6312 Makalu Sankhuwasava Ktm-Lukla-Merala-Thanag-BC
68 Fimkof 6697 Saipal Bajhang Ktm-Bajhang-Dulu-BC
69 Fimkof West 6645 Saipal Bajhang Ktm-Bajhang-Dulu-BC
70 Gajang 6111 Damodar Mustang Ktm-Pokhara-Jomsom-Kagbeni-BC
71 Ganchenpo # 6387 Jugal Bagmati Ktm-Trisuli-Dhunche-Saybrubeshi-BC
72 Gandharva # 6248 Annapurna Bagmati Ktm-Pokhara-Landruk-Bagar-BC
73 Ganesh 1 ( Yangra) + 7429 Ganesh Bagmati Ktm-Saybrubeshi-Chimekhola-BC
74 Ganesh II 7111 Ganesh Bagmati Ktm-Arughat-Lapbeshi-Tatopani-BC
75 Ganesh III
( Salasungo)
7110 Ganesh Bagmati Ktm-Gorkha-Chhekampor-BC
76 Ganesh IV ( Pabil) 7052 Ganesh Bagmati Ktm-Syabrubeshi-BC
77 Ganesh V 6986 Ganesh Bagmati Ktm-Syabrubeshi-BC
78 Ganesh VI 6480 Ganesh Gorkha Ktm-Gorkha-Arughat-Dovan-BC
79 Gangapurna 7455 Annapurna Gandaki Ktm-Beshisahar-Chame-BC
80 Gaugiri 6110 Damodar Mustang Ktm-Pokhara-Jomosom-Lomangthang-BC
81 Gauri Shankar 7134 Rolwaling Janakpur Ktm-Dolakha-BC
82 Ghenye Liru 6571 Langtang Rasuwa/Bagmati Ktm-Saybrubeshi-Lama Hotel-Langtang-BC
83 Ghhanyala Hies 6779 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC
84  Ghustung North  6529  Dhaulagiri  Dhaulagiri Ktm-Beni-Darbang-Gurja Gaon-BC
85  Ghustong South  6465  Dahulagiri  Dahulagiri Ktm-Beni-Darbang-Gurja Gaon-BC
86  Gimigela Chuli   7350  Kanchenjungha  Mechi Ktm-Dhankuta-Basantapur-Taplejung-Ghunsa-BC
87  Gokyori  5450  Khumbu  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Khumjung-BC

88

 Gorkha Himal   6092  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-Mera La-Sherpini
Col-Makalu BC
89  Gurja Himal #  7193  Dhaulagiri  Dhaulagiri Ktm-Beni-Muna-Gurja Gaon-BC
90  Gurkarpo Ri #  6891  Jugal  Bagmati Ktm-Saybrubeshi-Langtang-BC
91  Gyachung Kang #  7952   Khumbu Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-BC
92  Gyajikang 7038  Peri   Manang Ktm-Beshisahar-Chame -BC
93  Gyajingkang 7038 Nmajung Peri Himal  Gandaki Ktm-Beshisahar-Khudi-Kyan-Phu Gaon-BC
94  Gyalzen Peak #  6151  Jugal  Bagmati Ktm- Chautara-Panch Pokhari-BC
95 Himalchuli West  7540  Mansiri  Gandaki Ktm-Beshisahar-Ngadi-Mimi Pokhari-BC
96  Himalchuli East  7893  Mansiri  Gandaki Ktm-Arughat-Namphu-BC
97  Himalchuli North  7371  Mansiri  Gandaki Ktm-Arughat-Namphu-BC
98  Himjung  7140   Peri  Manang Ktm-Beshisahar-Ceme-Nar Phu-BC
99  Himjung Himal  7126  Peri Gandaki Ktm-Beshisahar-Ceme-Narphu-BC
100  Hiunchuli *  6441  Annapurna  Gandaki Ktm-Pokhara-Chomrong-Bamboo Deurali-BC
101  Hongde  6556 Damodar Mustang Ktm-Pokhara-Jomsom-French Pass-BC
102  Hongde  6556  Mukut  Mustang Ktm-Pokhara-Jomsom-French Pass-BC
103  Hongu( Sura Peak)*  6764 Mahalangur/Makalu Chamlang/Makalu Ktm-Lukla-Merala-Hongu-BC
104  Hunchi  7036  Mahalangur  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Gokyo-BC
105  Hunku  6119  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Tumlingtar-Numseduwa-BC
106  Imja Tse ( Isaland Peak)  6183  Khumbu  Sagarmatha Ktm- Lukla-Namche-Dinboche-Chukung-BC
107  Jagdula Peak  5764  Jagdula  Karnali Ktm-Dunai-Kai Gaon-Toijem –BC
108  Janak  7090  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Khambachen-Lonak-BC
109  Jethi Bahurani +  6850  Gurans  Mahakali Ktm-Baitadi-Chamli Khola-Ghusa-BC
110  Jobo Rinjang  6666  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Thame-Lunak-Nampa BC
111  Jomsom Himal  6581  Damodar  Mustang Ktm-Pokhara-JOmsom-Lomangthang-BC-or Via Manang
112  Jongsang Peak #  7483  Janak Mechi  Ktm-Taplejung-Khambachen-Pangpame-BC
113  Kabru  7318  Kanchenjunga  Singalila Ktm-Taplejung –Yamphudin –Ramche-BC
114  Kagmara  5960 Kanjiroba Karnali Ktm-Jufal-Para-Chhia Khola-BC
115  Kalo Parbat  5419 Mukut Himal Dahulagiri Ktm-Pokhara-Jomsom-Muktinath-BC
116  Kambong Peak  6570  Dhaulagiri  Dhaulagiri
117  Kanchenjunga (Main)  8586  Kanchenjunga  Mechi Ktm-Taplejung-Mamankhe-Yamphudin-Cheram-BC
118  Kanchenjunga (Sough)  8476  Kanchenjunga   Mechi Ktm-Taplejung-Mamankhe-Yamphudin-Cheram-BC
119  Kanchenjunga  8476  Kanchenjunga   Mechi Ktm-Taplejung-Mamankhe-Yamphudin-Cheram-BC
120  Kande Hiunchuli  6627  Patrasi  Karnali Ktm-Jumla-Talpe-Chaudabise Khola BC
121  Kang Guru  6981  Peri  Gandaki Ktm-Beshisahar-Dharapani-Koto-Meta-BC
122  Kang Guru   6320  Damodar  Mustang Ktm-Pokhara-Jomsom-Lomangthang-BC
123  Kang Nagchugo  6735  Gaurishankar  Dolakha Ktm-Charikot-Simi Gaon Beding-BC or Via Lama Bagar
124  Kangbachen  7903  Kancahnjunga  Mechi Ktm-Taplejung-Ramche-BC
125  Kangfu Gaton
Kanta Gaton 
 5916  Kanjiroba  Dolpa/Karnali Ktm-Nepalgunj-Duani-Honku-BC
126  Kangja Chuli *  5844  Langatang  Bagmati Ktm-Dhunche-Saybrubeshi-Kyanjin –BC
127  Kangtega   6779  Khumbu  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-BC
128  Kangtokla 6294   Kanjiroba  Karnali Ktm-Nepalgunj-Dolpa-Sahaastra-BC
129  Kanjerawa   6612  Kanjiroba  Karnali Ktm-Dunai-Ringmo (Phoksundo)-Bc
130  Kanjiroba (Main Peak)  6883  Kanjiroba  Karnali Ktm-Jumla-Kai Gaon-Hurikot-Jagdura Khola-BC
131  Kanti Himal  6859  Kanti  Mugu Ktm-Nepalgunj-Mugu-BC
132  Kaptang  5965  Kanti Himal  Karnali Ktm-Nepalgunj-Mugu-BC
133  Karyolung #  6511  Rolwaling  Sagarmatha Ktm-Lukla-Lumding-BC
134  Khang Sar Kang +  7485  Annapurna  Gandaki Ktm-Beshisahar-Manang-Tilicho Lake-BC
135  Khangri Sar  6811  Mahalangur  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Pangboche-BC
136  Kahngri West  6773  Mahalangur  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Pangboche-BC
137  Khatang  6582  Rolwaling  Janakpur Ktm-Lukla-Lumding-BC
138  Khatung Kang  6484  Patrung Himal  Gandaki/Manang Ktm-Pokhara-Jomsom-Muktinath-Thorang Pass –BC
139  Khayan  6186  Mansiri  Gandaki Ktm-Beshisahar-Dharapani-Dovan Khola-BC
140  Khiurikala  5806  Saipal  Bajhang Ktm-Bajhang-Dulu –BC
141  Khongma Tse *  5849  Khumbu  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Machermo-Gokyo-Dhugala-BC
142  Khumjung  6699  Damodar  Mustang Ktm-Da Kharka-Jomsom-Lomangthang-BC
143  Kirat Chuli (Tent Peak) #  7365  Kanchenjunga  Mechi Ktm-Ghunsa-Ramtang-Lonak-PAngpame Glacier-BC
144  Kojichwa Chuli  6439  Kanti Himal  Karnali Ktm-Nepalgunj-Mugu-BC
145  Kokthang  6148  Kanchenjunga  Singalila Ktm-Taplejung-Yamphudin-BC
146  Korko  6053  Saipal  Bajhang Ktm-Nepalgunj-Bhajang-Bajura-BC
147  Kumbatse   6639  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Pumori -BC
148  Kumbahkarna( Jannu)   7710  Kanchenjunga  Mechi Ktm-Taplejung-Tsheram-BC
149  Kusum Kangaru *  6367  Khumbu  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Thame-Khumjung-BC
150  Kwangde  6011  Rolwaling  Sagarmatha Ktm-Lukla-Merala-Hunde-BC
151  Kyabura  6332  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-BC
152  Kyashar  6770  Mahalangur/Makalu  Sankhuwasava Ktm-Lukla-Mosam Kharka-Dig Kharka-Himsukar-Glacier-BC
153  Kyazo Ri * 6186   Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Gokyo-BC
154  Kyungya Ri I  6599  Langtang Bagmati  Ktm-Dhunche-Kyanjing-Langsisha Kahrka-BC
155  Kyungya Ri II  6506  Langtang Bagmati  Ktm-Dhunche-Kyanjing-Langsisha Kahrka-BC
156  Lachama Chuli  6721  Changla Himal  Karnali Ktm-Nepalgunj-Humla-BC
157  Lahung Kang  6786  Kanchenjunga  Janak Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-BC
158  Lamjung Himal  6983  Annapurna  Gandaki Ktm-Sisuwa-Chitepani-Sikless-ABC-BC
159  Lang Chung Kang  6475  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Mamankhe-Yamphudin-Ramche-Ghunsa-BC
160  Langmoche Ri  6617  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-Thame-Tashi Lpcha-BC
161  Langsisa Ri *  6427  Jugal  Bagmati Ktm-Dhunche-Kyanjing-BC
162  Langtang Lirung  7234  Langtang   Bagmati Ktm-Saybrubeshi-Lama Hotel-BC
163 Langtang Ri # 7205  Langtang  Bagmati Ktm-Syabrubeshi-Langtang-Langsisa Kharka-BC
164  Lanpo Peak  6965  Kanchenjunga  Janak Ktm-Taplejung-Ghunsa-Pemtemba-BC
165  Larkya Peak  6010  Manaslu  Gorkah Ktm-Gorkha-Arughat-Samagaon-BC
166  Lemgpo Peak *  6954  Kanchenjunga  Mechi Ktm-Dhankuta-Basantapur-Ghunsa-Pangpema-BC
167  Leonpo Gang #  6979  Jugal  Bagmati Ktm-Chautara-Lengsisha Glacier-BC
168  Lhayul Peak  6397  Api Himal  Humla Ktm-Nepalgunj-Humla-BC
169  Lhotse 8516   Khumbu  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Pangboche-BC
170  Lhotse Middle  8413  Mahalangur  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Pheriche-BC
171  Lhotse Shar  8400  Khumbu  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Pheriche-BC
172  Linku Chuli (Pig Pherago Sar)  6719  Mahalangur  Rolwaling Ktm-Charikot-Beding-BC
173  Linku Chuli 2(Pig Pherago Nup)  6659  Mahalangur  Rolwaling Ktm-Charikot-Beding-BC
174  Lintren 6713    Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-Mera La- West Col-Sherpini Col-Makalu BC
175  Lobuje *   6119  Khumbu  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Thame-Gokyo-Gonghla-BC
176  Lobuje West *  6145  Khumbu  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-BC
177  Loshar I   6930  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC
178  Loshar II   6860  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC
179  Lumba Sumba  5670  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Tshima Glacier-BC
180  Lumba Sumba Peak  5672  Lumbasumba  Taplejung Ktm-Taplejung-Tshima Glacier-BC
181  Lung Sampa  6100  Mahalangur  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Gokyo BC
182  Luza Peak  5726  Mahalangur  Taplejung Ktm-Lukla-Namche-Dole-Luza-BC
183  Machermo *  6273  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Gokyo BC
184  Madri Himal *  5587  Annpaurna  Gandaki Ktm-Pokahara-Hyangja-Dhiprang-Kahrka-BC
185  Makalu I  8463  Mahalangur  Koshi Ktm-Tumlingtar-Chichila-Num-Yak Kharka-Bc
186  Makalu II
( Kangchugtse)
 7678  Mahalangur  Koshi Ktm-Tumlingtar-Chichila-Num-Yangle Kharka-BC
187  Manapathi  6380  Dhaulagiri Dhaulagiri Ktm-Beni-Tatopani-Kalopani-BC
188  Manaslu  8163  Mansiri  Gandaki Ktm-Arughat-Jagat-Sama Gaon-BC
189  Manaslu North  7157  Gandaki  Gandaki Ktm-Arughat-Jagat-Sama Gaon-BC
190  Mariyang  6528  Kanjiroba  Karnali Ktm-Nepalgunj-Dolpa-BC
191  MDM Peak  6270  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lomak-Tshima Glacier-BC
192  Mera Peak *  6654  Khumbu  Sagarmatha Ktm-Jiri-Sete-Kharikhola-Kothe-Khare-BC

193

 Mera South  6064  Mahalangur   Sagarmatha Ktm-Lukla-Dig Kharka-Khare-Zentrala-BC
194  Mera  6335  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC
195  Mojka Peak  6032  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC
196  Mojka Peak  6032   Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima-Glacier-BC
197  Nagpai Gosum I  7312  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-BC
198  Nagpai Gosum II  7296  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Thame-Lunak-BC
199  Nala Kankar #  6062  Nalakankar  Karnali Ktm-Jumla-Simikot-BC
200  Nampa   6755  Gurans  Mahakali Ktm-Batadi-Chamalia Khola-Ghusa-BC
201  Nampa II   6700  Gurans  Darchula/Bajhang Ktm-Batadi-Chamalia Khola-Ghusa-BC
202  Nampa III  6618  Gurans  Darchula/Bajhang Ktm-Batadi-Chamalia Khola-Ghusa-BC
203  Nampa South  6580  Byas-Rikhi   Darchula/Bajhang Ktm-Batadi-Chamalia Khola-Ghusa-BC
204  Nangmari I   6547 Kanchenjunga  Janak Ktm-Taplejung-Ghunsa-BC
205  Nangmari II  6205 Kanchenjunga  Janak Ktm-Taplejung-Ghunsa-BC
206  Nar Phu   5748  Peri  Gorkha Ktm-Gorkah-Arughat-Samagaon-BC
207  Naulekh   6240  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-Dig Kharka-Khari-Zentrala-BC
208  Nemjung  7139  Annpurna  Manang/Gandaki Ktm-Beshisahar-Koto-Meta-Kayang-BC
209  Nepal Pak #  6910  Kanchenjunga  Mechi Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Bc
210  Dr.Harka Gurung Peak ( Ngadi Chuli)  7871  Mansiri  Gandaki Ktm-Arugaht-Jagat-Namru-Bc
211  Ngojumbakang  7743  Khumbu  Sagarmatha Ktm-Lukla-Gokyo-Nagchumba Chowk-BC
212  Nheserku  5927  Mahalangur   Sagarmatha Ktm-Lukla-Thame-Arya-BC
213  Nilgiri Central  6940  Nilgiri  Dhaulagiri Ktm-Pokhara-Tatopani-Lete-BC
214  Nilgiri North  7061  Nilgiri  Dhaulagiri Ktm-Pokhara-Tatopani-Lete-BC
215  Nilgiri South  6839  Nilgiri  Dhaulagiri Ktm-Pokhara-Tatopani-Lete-BC
216  Nireheka Peak *  6159  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Lobuche-BC-or ViaGokyo
217  Norbu Kang  6005  Kanjiroba  Dolpa /Karnali Ktm-Neaplgunj-Dunai-Hanke-BC
218  Numbur  6957  Rolwaling  Sagarmatha Ktm-Phaplu-Junbesi-Napung-BC
219  Numri  6677  Mahalangur   Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Tengboche-Dinboche-BC
220  Nuptse  7855  Khumbu  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Lobuche-Bc
221  Ohmi Kanga #  6829  Janak Mechi  Ktm-Taplejung-Yamphudin-BC
222  Ombigaichen *  6340  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Ombigaicehn-BC
223  P2  6251  Manaslu Himal  Gandaki Ktm-Arughat-Soti Khola-Namrung-BC
224  Pabuk Kang( Kangata)  6244  Kanchenjunga  Janak Ktm-Taplejung-Sekhthum-Yangma-BC
225  Paldor Peak *  5896  Ganesh  Bagmati Ktm-Dhading-Ankhu Khola-Sertung-Kharka-Somdang-BC
226  Panalotapa  6687  Mahalangur  Rolwaling Ktm-Charikot-Simi Gaon-BC
227  Panbari  6887  Peri  Manang Ktm-dumre-Koto-Nar-Phu-BC
228  Panbuk Ri  6716  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Charikot-Dolakha-BC
229  Pandra  6850  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lunak-Tshima Glacier-BC
230  Panpoche I ( Pang Phunch)  6620  Mansiri  Gandaki Ktm-Arughat-Sama Gaon-BC
231  Pangpoche 2 ( Pang Punch)Rolwaling  6504  Mansiri  Gandaki Ktm-Arughat-Sama Gaon-BC
232  Parchamo *  6187  Rolwaling  Janakpur Ktm-Dolakha-Beding-Kabung-Tashi Lapcha-BC
233  Pasang Lhamu  7351  Mahalangur  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Tengboche-BC
234  Pashuwo   6177  Langtang  Bagmati Ktm-Syabrubeshi-Langtang Valley-BC
235  Pathivara Chuli  7125  Kanchenjunga  Mechi Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-BC
236  Patrasi  6450  Patrasi  Karnali Ktm-Nepalgunj-Jumla-Trikhu-Talphi-Dhouli Daha-BC
237  Peak 38  7590  Mahalangur  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Chukung-BC
238  Peak 4  6736 Makalu  Cahmlung/Makalu Ktm-Lukla-Merala-Hunku Glacier-BC
239  Peak 41  6649  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-Thanang-BC
240  Peak 43  6779  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-Thang Na-Amphu Laptse-BC
241  Pethangtse  6710  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-BC or Makali-Bc
242  Phari Lapcha *  6017  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Thame-BC
243  Phole  6645  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Pandra Glacier-BC
244  Phu Kang  6694  Peri Himal  Manang Ktm-Beshisahar-Dharapani-Phu-BC
245  Phungi  6538  Mansiri  Gandaki Ktm-Beshisahar-Dharapani-Thonje-BC
246  Phurbi Chyachu  6631  Jugal  Bagmati Ktm-Syabrubeshi-Langtang Valley-Kharka-BC
247  Pisang *  6091  Damodar  Gandaki Ktm-Beshisahar-Chamje-Chame-BC
248  Pokhalde *  5806  Khumbu  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Gokyo-Chola Pass-BC
249  Pokharkhan  6348  Damodar  Mustang Ktm-Dumre-Koto-Nar-Phu-BC
250  Pokharkan  6346  Damodar  Manang/Mustang Ktm-Beshisahar-Chame-BC
251  Putkhang  6120  Damodar  Mustang Ktm-Beshisahar-Chame- Leder -BC
252  Pumori  7161  Khumbu  Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Tengboche-BC
253  Punchen Himal  6049  Mansiri  Gandaki Ktm-Beshisahar-Dharapani-Dovan Khola-BC
254  Putha Hiuchuli  7246  Dahulagiri  Dhaulagiri Ktm-Taplejung-Juphal-Dunai-Tarakot-BC
255  Putrung  6466  Damodar  Mustang Ktm-Pokhara-Jomsom-Jarkot-BC
256  Raksha Urai  6593  Urai Lekh  Bajhang Ktm-Nepalgunj-Bajahang-Talkot-Dhulae-Gorongphu-BC
257  Ramchaur   4500  Kanchenjunga  Mechi Ktm-Basantapur-Helok- Ghunsa-BC
258  Ramdrong   4499  Lamjung  Gandaki Ktm-Gorkah-Arughat-Jagat-Nyake-BC
259  Ramdung *  5925  Rolwaling  Janakpur Ktm-Dolakha-Jagat-Simi Gaon-Beding-Na-BC
260  Ramtang   6601  Kanchenjunga  Mechi Ktm-Taplejung-Ghunsa-Ramtang-Lonak-Pangpeme-BC
261  Rantang Chang  6750   Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Dovan-Mitlung-Ghunsa-BC
262  Ratna Chuli  7128  Peri Manang Ktm-Beshisahar-Dharapani-Koto-Dharmasala-BC
263  Rokapi   5467  Saipal Bhajang Ktm-Nepalgunj-Bhajang-Bajura-BC
264  Roma  5407  Saipal Bhajang Ktm-Nepalgunj-Bhajang-Bajura-BC
265  Rothong 6682   Kanchenjunga Singalila Ktm-Taplejung-Yamphudin-Ramche-BC
266  Sagarmatha  8848  Khumbu Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Pangboche-BC
267  Saipal   7031 Gurans/Saipal Mahakali Ktm-Nepalgunj-Bhajang-Dulu -BC
268  Saipal East  6882  Saipal Bajhang Ktm-Nepalgunj-Bhajang-Dulu -BC
269  Salbachum  6707  Langtang  Bagmati Ktm-Saybru-Lama Hotel-BC
270  Saldim ( Peak 5 )  6374  Mahalangur/Makalu  Cahmlang/Makalu Ktm-Lukla-Merala-West Col-BC
271  Samdo Peak  6335  Mansiri  Gandaki Ktm-Arughat-Sama Gaon –BC
272  Saribung  6346  Damodar  Mustang Ktm-Pokhara-Jomsom-Lomangthang-BC
273  Sat Peak  6220  Kanchejunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC
274  Shantishikhar  7591  Mahalangur  Sagarmatha/Khumbu Ktm-Lukla-Imja Valley-Chukung-BC
275  Sharphu I  7070  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Dovan-Nilung-Sojang-Ghunsa-BC
276  Sharphu II  6154  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Dovan-Nilung-Sojang-Ghunsa-BC
278  Sharphu III  6885  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Dovan-Nilung-Sojang-Ghunsa-BC
279  Sharphu IV  6433  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Dovan-Nilung-Sojang-Ghunsa-BC
280  Sharphu V  6328  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Dovan-Nilung-Sojang-Ghunsa-BC
281  Sharphu VI  6076  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Dovan-Nilung-Sojang-Ghunsa-BC
282  Shartse  7459  Khumbu  Sagarmatha Ktm-Lukla-Gokyo-Chukung-BC
283  Sherson( Peak 3)  6422  Mahalangur/Makalu  Cahmlang/Makalu Ktm-Tumlingtar-Num-Yangri Kharka-BC
284  Shey Shikhar  6139  Kanjroba  Karnali Ktm-Duani-Phoksundo Lake-Shey Gompa –BC
285  Singu Chuli *  6501  Annapurna  Gandaki Ktm-Pokhara-Tilkedhunga-Ghorepani-Machhapuchre-BC
286  Sisne  5849  Sisne  Karnali Ktm-Jumla-Lamri-Mahari Gaon-BC
287  Sita Chuchura  6611  Dahulagiri  Dhaulagiri Ktm-Jomsom-Marpha-Thapa Pass-BC
288  Sobitongie   6670  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Pandra-Glacier-BC
289  Surma –Sarovar ,North  6523  Surma-Sarovar Lekh   Bajhang Ktm-Nepalgunj-Bajhang-Dulu-BC
290  Swaksa Kang  6405  Kanjiroba  Karnali Ktm-Jumla-Talpi-Chadatse Khola-BC
291  Swelokhan  6180  Mansiri  Gandaki Ktm-Beshisahar-Daharapani-Dovan Khola-BC
292  Suyaokang  5960  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Dovan-Sekher Thum-BC
293  Takargo  6771  Mahalangur  Rolwaling Ktm-Charikot-SimiGaon-Beding-BC
294  Takphu Himal  6395  Nalakankar  Karnali Ktm-Nepalgunj-Simikot-Kerimi-BC
295  Talung  7349  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Ilam-Taplejung-Yamphudin-BC
296  Taple Shikahr
( Cross Peak) 
 6341  Kanchenjunga  Taplejung Ktm-Taplejung-Tapethok-Ghunsa-Kambachen-BC
297  Tarek Kang  7193  Annapurna  Gandaki Ktm-BEsisahar-Manang-Khangser Khola-BC
298  Tashi Kang  6386  Mukut Himal  Dahulagiri/Mustang Ktm-Pokhara-Jomsom-Thapa Pass-BC
299  Tawoche  6501  Khumbu  Sagarmatha Ktm-Lukla - Namche-Pangboche-BC
300  Tenji Ragi Tau  6948  Mahalangur  Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Thame-BC
301 Tengkangpoche 6500  Mahalangur Sagarmatha Ktm-Lukla-Namche-Thame-BC
302 Tengkoma 6215 Kanchenjunga Mechi Ktm-Taplejung-Ghunsa-Pangpema-BC
303 Thamserku 6623 Khumbu Sagarmatha Ktm-Lukla-Manju-BC
304 Thapa Peak 6012 Dhaualgiri Dhaulagiri Ktm-Pokhara-Jomsom-Tukche-Thapa Pass-BC
305 Tharpu Chuli *
(Tent Peak) 
5663 Annapurna Gandaki Ktm-Pokhara-Dhampus-Gandrung-Kuldi-BC
306 Thorang Peak 5751 Annapurna Gandaki Ktm-Pokhara-Dhampus-Gandrung-Kuldi-BC
307 Thulagi Peak 7059 Mansiri Gandaki Ktm-Pokhara-Jomsom-Muktinath-BC
308 Tilicho Peak 7134 Annapurna Gandaki Ktm-Pokhara-Manang-Thorang Phedi-BC
309 Tilije 5697 Peri Manang Ktm-Dumre-Koto-Nar-Phu-BC
310 Tilkang 6369 Nalakankar Karnali Ktm-Nepalgunj-Simikot-Kerimi-Muchu-BC
311 Tobsar Peak 6100 Siringi Himal Gorkha Ktm-Gorkha-Arughat-Sama Gaon-BC
312 Tripura Hiunchuli
( Hanging Glacier Peak)
6563 Kanjiroba Karnali Ktm-Nepalgunj-Jumla-Trikhu-Talphi-BC
313 Tsartse 6398 Mukut Himal Dhaulagiri/Mustang Ktm-Pokhara-Jomsom-Thapa Pass-BC
314 Tso Karop Kang 6556 Kanjiroba Humla Ktm-Nepalgunj-Humla-BC
315 Tso Karpo 6518 Kanjiroba Dolpa Ktm-Nepalgunj-Dolpa-BC
316 Tukuche Peak 6920 Dahualgiri Dhaulagiri Ktm-Beni-Kalopani-Marpha-Yak Kharka-BC
317 Tutse ( Peak 6) 6758 Mahalangur/Makalu Chamlang/Makalu Ktm-Tumlingtar-Tasigaon-Khonrma-BC
318 Urknmang 6151 Jugal Bagmati Ktm-Chautara-Panch Pokhari-Dudh Pokhari-BC
319 Varaha Shikhar ( Fang) 7647 Annapurna Dahulagiri Ktm-Pokhara-Beni –Lete-BC
320 White Wave 5809 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Yamphudin-Ramche-Ghunsa-BC
321 Yakawa Kang 6482 Damodar Mustang Ktm-Pokhara-Jomsom-Muktinath-Thorang Pass-BC
322 Yala Peak * 5732 Langtang Bagmati Ktm-Dhunche-Langtang-Kayanjin-BC
323 Yalung Kang 8505 Kanchenjunga Mechi Ktm-Taplejung-Yamphudin-Tortong-Ramche-BC
324 Yanme Kang 6206 Kanchenjunga Janak Ktm-Taplejung-Ghunsa-BC
325 Yaupa 6432 Mahalangur/Makalu Chamlang/Makalu Ktm-Lukla-Merala-BC
326 Yokopahar
( Nampa VIII) 
6401 Gurans Darchula/Bajahang Ktm-Nepalgunj-Bajhang-Bajura-BC

Unclimbed Peaks of Nepal

S.No Name Height Himal Region Caravan Route
01 Amolsang 6392 Damodar Mustang/Manang Ktm-Dumre-Beshisahar-Koto-Meta-Nar-Phu-BC
02 Amphu Gyabien 5647 Mahalangur Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Tangboche-Dingboche-BC
03 Amphu I 6840 Mahalangur Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Tangboche-Dingboche-BC
04 Anidesh Chuli 6960 Kanchenjungha Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-BC
05 Chabuk ( Tsajirip ) 6960 Kanchenjungha Taplejung Ktm-Taplejung-Dovan-Nilung-Sojang-Ghunsa-BC
06 Chago 6893 Mahalangur Solukhumbu Ktm-Lukla-Thangna-West Col-Sherpini Col-Makalu-BC
07 Chako 6704 Peri Himal Manang Ktm-Beshisahar-Chame-Chechna-Meta-BC
08 Chandi Himal 6096 Chandi Himal Humla Ktm-Nepalgunj-Humla-BC
09 Chang Himal ( Ramtang ) 6750 Kanchenjungha Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-BC
10 Changla 6563 Changla Karnali Ktm-Simikot-Dharapani-Kanche-Bhimthaukoti-BC
11 Changwatnang 6125 Chandi Himal Humla Ktm-Nepalgunj-Humla-BC
12 Chaw Peak 6404 Kanchenjungha Janak Ktm-Taplejung –Pamta-Yamjin-BC
13 Chhochenphu Himal 6260 Kanchenjungha Janak Ktm-Taplejung-Sekhthung-BC
14 Chhubohe Peak 5603 Annapurna Manang Ktm-Beshisahar-Koto-BC
15 Chota Ri 6934 Khumbu Himal Solukhumbu Ktm-Lukla-Thang Na-Amphu Laptse-BC
16 Dazaney ( Dazaney Peak) 6710 Kanchenjungha Taplejung Ktm-Taplejung-Lonak—Lonak Glacier-BC
17 Dhaulagiri 6632 Saipal Bhajang Ktm-Nepalgunj-Bajhang-Bajura-BC
18 Dingiung Ri 6249 Gaurishankar Dolakha Ktm-Charikot-Simi Gaon-Beding-BC-or Via Lama Bazar
19 Dogari Himal 6536 Dhaulagiri Dhaulagiri Ktm-Beni-Darbanr-Muna-Gurja Gaon-BC
20 Dragmorpa Ri ( Panaya Tippa ) 6185 Langtang Bagmati Ktm-Dhunche-Langtang-Kyanjing-BC
21 Ek Rate Dada 6312 Makalu Sankhuwasava Ktm-Lukla-Merala-Thanag-BC
22 Fimkof 6697 Saipal Bajhang Ktm-Bajhang-Dulu-BC
23 Gandharva 6248 Annapurna Gandaki Ktm-Pokhara-Landruk-Bagar-BC
24 Ganesh VI 6480 Ganesh Gorkha Ktm-Gorkha-Arughat-Dovan-BC
25 Ghustung North 6529 Dhaulagiri Dhaulagiri Ktm-Beni-Darbang-Gurja Gaon- BC
26 Gorkha Himal 6092 Mahalangur Solukhumbu Ktm-Lukla-Mera la-Sherpini Col-Makalu- BC
27 Hongde 6556 Damodar Mustang Ktm-Pokhara-Jomsom-French Pass-Hongde-BC
28 Hongde 6556 Mukut Mustang Ktm-Pokhara-Marpha-Thapa Pass-BC
29 Hongu ( Sura Peak ) 6764 Mahalangur/Makalu Chamlang/Makalu Ktm-Lukla-Merala-Hongu-BC
30 Hunku 6119 Mahalangur Solukhumbu Ktm-Tumlingtar-Num Seduwa-BC
31 Jagdula Peak 5764 Jagdula Karnali Ktm-Dunai-Muktinath-BC
32 Jobo Rinjang 6666 Mahalangur Solukhaumbu Ktm-Lukla-Namche-Thame-Lunak-Nampa-BC
33 Jomsom Himal 6581 Damodar Mustang Ktm-Pokhara-Jomsom-Lomangthang-BC or Via Manang
34 Kalo Parbat 5419 Mukut Himal Dhaulagiri Ktm-Pokhara-Jomsom-Muktinath-BC
35 Kambong Peak 6570 Dhaulagiri Dhaulagiri Ktm-Pokhara-Jomsom-Muktinath-BC
36 Kande Hiunchuli 6627 Patrasi Karnali Ktm-Jumla-Talpe-Chaubise Khola-BC
37 Kang Nagchugo 6735 Gaurishankar Dolakha Ktm-Charikot-Simi Gaon Beding-BC or Via Lama Bagar
38 Kanjirawa 6612 Kanjiroba Karnali Ktm-Dunai-Ringmo ( Phoksundo)-BC
39 Kanti Himal 6859 Kanti Mugu Ktm-Nepalgunj-Mugu-BC
40 Kaptang 5965 Kanti Himal Karnali Ktm-Lukla-Lumdin-BC
41 Khangri West 6773 Mahalagur Sagarmatha Ktm-Lukla-Din Kharka-BC
42 Khayan 6186 Mansiri Gandaki Ktm- Beshisahar-Dharapani-Dovan Khola-BC
43 Khiurikala 5806 Saipal Bajhang Ktm- Bajhang-Dulu –BC
44 Khumjung 6699 Damodar Mustang Ktm-Da Kharka-Jomsom-Lomangtang-BC
45 Kojichwa Chuli 6439 Kanti Himal Karnali Ktm-Da Kharka-Jomsom-Lomangtang-BC
46 Kokthang 6148 Kanchejungha Singalila Ktm-Taplejung-Yamphudin-BC
47 Kumbatse 6639 Mahalangur Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Pumori-BC
48 Kyungya Ri 2 6506 Langtang Bagmati Ktm- Dhunche-Kyanjing-Langsisha Kahrka-BC
49 Kyungya Ri 1 6599 Langtang Bagmati Ktm- Dhunche-Kyanjing-Langsisha Kahrka-BC
50 Lachama Chuli 6721 Changla Himal Karnali Ktm- Dhunche-Kyanjing-Langsisha Kahrka-BC
51 Lanpo Peak 6965 Kanchenjunga Janak Ktm- Taplejung-Ghunsa-Pemetemba-BC
52 Lhayul Peak 6397 Api Himal Humla Ktm-Nepalgunj-Humla-BC
53 Linku Chuli 1 ( Pig Pherago Shar ) 6719 Mahalangur Rolwaling Ktm-Charikot-Beding-BC
54 Linku Chuli 2 ( Pig Pherago Nup ) 6659 Mahalangur Rolwaling Ktm-Charikot-Beding-BC
55 Lintren 6713 Mahalangur Mahalangur Mahalangur
56 Loshar I 6930 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC
57 Loshar II 6860 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC
58 Lumba Sumba 5670 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Tshima Glacier-BC
59 Lumba Sumba Peak 5672 Lumbasumba Taplejung Ktm-Taplejung-Tshima Glacier-BC
60 Luza Peak 5726 Mahalangur Taplejung Ktm-Lukla-Namche-Dole-Luza-BC
61 Mariyang 6528 Kanjiroba Karnali Ktm-Lukla-Namche-Dole-Luza-BC
62 MDM Peak 6270 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC
63 Mojka Peak 6032 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC
64 Nagpai Gosum II 7296 Mahalangur Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Thame-Lunak-BC
65 Nagpai Gosum III 7110 Mahalangur Solukhumbu Ktm-Lukla-Namche-Thame –BC
66 Nampa 6755 Gurans Mahakali Ktm-Baitadi-Chamelikhola-Ghunsa-BC
67 Nampa II 6700 Gurans Darchula / Bajhang Ktm-Nepalgunj-Bhajang-Darchula-BC
68 Nampa III 6618 Gurans Darchula / Bajhang Ktm-Nepalgunj-Bhajang-Darchula-BC
69 Nampa South 6580 Byas Rikhi Darchula / Bajhang Ktm-Nepalgunj-Baitadi-Chamelikhola-Ghunsa-BC
70 Nangamari 1 6547 Kanchenjunga Janak Ktm-Taplejuung-Ghunsa-BC
71 Nangamari 2 6205 Kanchenjunga Janak Ktm-Taplejuung-Ghunsa-BC
72 Nar Phu 5748 Peri Gorkha Ktm-Gorkha-Arughat-Sama Gaon-BC
73 Panalotapa 6687 Mahalangur Rolwaling Ktm-Charikot-Simi Gaon-BC
74 Panbuk Ri 6716 Mahalangur Solukhumbu Ktm-Charikot-Dolakha-BC
75 Pandra 6850 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lunak-Tshima Glacier-BC
76 Panboche 1 ( Pang Phunch ) 6620 Mansiri Gandaki Ktm-Arughat-Sama Gaon-BC
77 Panboche 2 (Pang Phunch ) 6504 Mansiri Gandaki Ktm-Arughat-Sama Gaon-BC
78 Pashuwo 6177 Langtang Gandaki Ktm-Syabrubeshi-Langtang-Valley-BC
79 Patrasi 6450 Parasi Karnali Ktm-Lukla-Merala-Hunku Glacier-BC
80 Peak 4 6736 Mahalangur/Makalu Chamlang/Makalu Ktm-Lukla-Thang Na-Amphu Laptse –BC
81 Peak 43 6779 Mahalangur Solukhumbu Ktm-Lukla-Thang Na-Amphu Laptse-BC
82 Pethangtse 6710 Mahalangur Solukhumbu Ktm-Lukla-BC or Makalu –BC
83 Phole 6645 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Pandra Glacier-BC
84 Phu Kang 6694 Peri Himal Manang Ktm-Beshisahar-Chame-BC
85 Phungi 6538 Mansiri Gandaki Ktm-Besishar-Dharapani-Thonje-BC
86 Pokharkan 6348 Damodar Manang/Mustang Ktm-Beshisahar-Chame-BC
87 Pokharkan 6346 Damodar Mustang Ktm-Beshisahar-Chame-BC
88 Punchen Himal 6049 Mansiri Gandaki Ktm-Beshisahar-Dharapani-Dovan Khola-BC
89 Putha Hiunchuli 7246 Dhaulagiri Dhaulagiri Ktm-Taplejung-Juphal-Dunai-Tarakot-BC
90 Rokapi 5467 Saipal Bhajang Ktm-Nepalgunj-Bhajang-Bajura-BC
91 Romaopen Peak 5407 Saipal Bhajang Ktm-Nepalgunj-Bhajang-Bajura-BC
92 Rothong 6682 Kanchenjunga Singalila Ktm-Taplejung-Yamphudin-Ramche-BC
93 Saldim ( Peak 5) 6374 Mahalangur/Makalu Chamlang/Makalu Ktm-Lukla-Merala-West Col-BC
94 Samdo Peak 6335 Mansiri Gandaki Ktm-Arughat-Sama Gaon-BC
95 Sat Peak 6220 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Lonak-Tshima Glacier-BC
96 Shantishikhar 7591 Mahalangur Sagarmatha Khumbu Ktm-Lukla-Imja-Valley-Chukung-BC
97 Sharphu I 7070 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Dovan-Nilung-Sojang-Ghunsa-BC
98 Sharpu II 6154 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Dovan-Nilung-Sojang-Ghunsa-BC
99 Sharpu III 6885 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Dovan-Nilung-Sojang-Ghunsa-BC
100 Sharpu IV 6433 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Dovan-Nilung-Sojang-Ghunsa-BC
101 Sharpu V 6328 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Dovan-Nilung-Sojang-Ghunsa-BC
102 Sharpu VI 6076 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Dovan-Nilung-Sojang-Ghunsa-BC

103

Sherson ( Peak 3 ) 6422 Mahalangur/Makalu Chamlang/Makalu Ktm-Tumlingtar-
Num-Yangri Kharka-BC
104 Sisne 5849 Sisne Karnali Ktm-Jumla-Lamri-Mahari Gaon- BC
105 Sobitongie 6670 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Ghunsa-Pandra Glacier-BC
106 Surma- Sarovar,North 6523 Surma Sarovar Lekh Bajhang Ktm-Nepalgunj-Bajhang-Dulu-BC
107 Suyaokang 5960 Kanchenjungha Taplejung Ktm-Taplejung-Dovan-Sekher Thum –BC
108 Takargo 6771 Mahalangur Rolwaling Ktm-Charikot-Simi Gaon-Deding- BC
109 Takphu Himal 6395 Nalakankar Karnali Ktm-Charikot-Simi Gaon-Deding- BC
110 Taple Shikhar ( Cross Peak) 6341 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Tapethok-Ghunsa-Kambachen-BC
111 Thulagi Peak 7059 Mansiri Gandaki Ktm- Beshisahar-Dhara Pani- Dovan Khola-BC
112 Tilje 5697 Peri Manang Ktm-Numre-Koto-Nar-Phu-BC
113 Tilkang 6369 Nalakankar Karnali Ktm-Numre-Koto-Nar-Phu-BC

114

Tobsar Peak 6100 Siringi Himal Gorkha Ktm-Gorkha-Arughat-Sama Gaon- BC
115 Tso Karop Kang 6556 Kanjiroba Humla Ktm-Nepalgunj-Humla- BC
116 White Wave 5809 Kanchenjunga Taplejung Ktm-Taplejung-Yamphudin-Ramje-Ghunsa-BC
117 Yakawa Kang 6482 Damodar Mustang Ktm-Pokhara-Jomsom-Muktinath-BC
118 Yanme Kang 6206 Kanchenjunga Janak Ktm-Taplejung-Ghunsa- BC
119 Yokopahar ( Nampa VIII ) 6401 Gurans Darchula/Bajhang Ktm-Nepalgunj-Bajhang-Bajura-BC
120 Yubra Himal 6035 Langtang Himal Bagmati Ktm-Dhunche-Legbeni-BC

Contact Information

Bochi-Bochi Trek (P) Ltd.
P.B.No. 24625, Lazimpat, Kathmandu, Nepal
Tel: +977 1 4418902, 4003567
Cell: +977-9851086791
Fax: +977 1 4418902

Associated With